Geoparky pro každého 2017

V roce 2017 bude seminář Památky pro každého součástí 4.konference národních geoparků ČR - dne 25. 5.2017 v rámci přednáškového bloku Geoparky pro každého . V rámci bloku bude vyhodnocen druhý ročník Ceny Adolfa Heyduka http://hugonacestach.info/rubrika/42/1/ a dále se budeme věnovat zpřístupnění pokladů geoparků zdravotně znevýhodněným.

NOR_4765.JPG

Datum: 09.01.2017

Seminář Památky pro každého Stříbro 2016 - den druhý

... jak to vidím já ...

Stribro 2 (1).jpg Stribro 2 (2).jpg Stribro 2 (3).jpg Stribro 2 (4).jpg Stribro 2 (5).jpg Stribro 2 (6).jpg Stribro 2 (7).jpg Stribro 2 (8).jpg Stribro 2 (9).jpg Stribro 2 (10).jpg Stribro 2 (11).jpg Stribro 2 (12).jpg Stribro 2 (13).jpg Stribro 2 (14).jpg

Datum: 09.04.2016

Střípky ze semináře Památky pro každého Stříbro 2016

... jak to vidím já ...

stribro1 (1).jpg stribro1 (2).jpg stribro1 (3).jpg stribro1 (4).jpg stribro1 (5).jpg stribro1 (6).jpg stribro1 (7).jpg stribro1 (8).jpg stribro1 (9).jpg stribro1 (10).jpg stribro1 (11).jpg stribro1 (12).jpg

Datum: 08.04.2016

Seminář Památky pro každého Stříbro 2016

Památky pro každého Stříbro 2016

Dvoudenní seminář zaměřený na zpřístupnění kulturního dědictví zdravotně znevýhodněným
7. - 8. 4.2016
obřadní síň městského úřadu ve Stříbře

Seminář se koná pod záštitou senátora parlamentu ČR
Miroslava Nenutila

Program:
Čtvrtek 7. 4. 2016 Obřadní síň městského úřadu ve Stříbře
11:15 –11:45 – prezence, oběd pro účastníky
11:45- slavnostní zahájení
Mgr. Miroslav Nenutil – senátor parlamentu ČR
Bc. Karel Lukeš – starosta Města Stříbra
Ing. Ivana Dvořáková - Památková komora ČR
Další hosté

12:15 – I. Přednáškový blok – specifické potřeby zdravotně znevýhodněných při objevování a poznání kulturního dědictví

Technické, materiální předpoklady a personální vybavenost pro zpří-stupnění památek pro osoby se sluchovým postižením
Mgr. Gabriela Kocmichová, Tichý svět

anotace: Akustika; sluch; speciální pomůcky; základní pravidla komunikace; identita s jazykem; kolektivní paměť -kultura – symboly; světové trendy; návštěva: DeafMuseums and Exhibition

Specifické potřeby zrakově postižených při objevování kulturních památek
Mgr. Lukáš Treml, Dis. – společnost DINASYS, s.r.o.

anotace: Úvodní vhled do života ZP; Překonávání bariér v rámci prostorové orientace a samostatného pohybu v souvislosti s vyhláškou 398/2009 sbírky MMR; Překonávání informačních bariér aneb Nevidět neznamená nevědět; Základní instrukce pro průvodce aneb Veď mě ve tmě; Zpřístupnění objektů hmatem aneb Dotýkejte se, prosím; Braillovo bodové písmo a možnosti jeho využití aneb jak u nevidomých zabodovat

Celiakie – neviditelný problém
Ing. Helena Sasová, Celia - život bez lepku o. p. s.

anotace: Lidé trpící touto velmi závažnou autoimunitní nemocí zpravidla nemají žádné viditelné postižení, a tedy splývají se zdravými lidmi. Většina lidí je proto také za zdravé považuje. Celiakie je ale nezbytně spojena s bezlepkovou dietou, jako jedinou možnou kauzální léčbou nemoci. Tady už vzhledem k osvětě mnozí lidé nějaký problém tuší, či vnímají. Co ale skutečně bezlepková dieta v běžném, každodenním životě celiaka obnáší, vědí jen ti, kterých se to týká, popřípadě jejich nejbližší okolí. A jakkoliv se může na první pohled zdát, že nutnost dodržování dietního režimu nemá souvislost s možností návštěvy památek, skutečnost je jiná. Dodržování bezlepkové diety s sebou nese mnoho problémů a komplikací, které veřejnost často ani netuší.

Přestávka na kávu a zákusek – bezlepkové občerstvení, diskuse

15:15 – II. Přednáškový blok – Úpravy kulturního dědictví vstříc zdravotně znevýhodněným

Stavební úpravy kulturních památek pro vozíčkáře a rodiče s kočárky
Zdena Tomková – Magistrát města Olomouce

anotace: Při opravách kulturních památek dochází často ke střetu zájmů památkové péče a zdravotně znevýhodněných, řešení je často uměním velikého kompromisu, příklady z praxe

Muzeum pro každého
Ing. Jiří Němeček, CSc., Technické muzeum Liberec

anotace: V České republice existuje velký počet státních, obecních a zejména soukromých muzeí, ale mnohem méně jich je orientovaných na techniku a technické obory. Asi velmi málo, nebo snad žádné z těch technických expozic se nesnaží zpřístupnit své sbírky zdravotně postiženým návštěvníkům. Každý, kdo se tohoto úkolu chce zhostit, si musí položit několik otázek. Jak např. usnadnit prohlídku velkých exponátů nevidomým? Jak usnadnit přenos informací neslyšícím? Jak usnadnit přístup ke strojům a dopravním prostředkům osobám, které jsou odkázáni na invalidní vozík? To vše jsou témata, která by měl tento příspěvek otevřít.

Přestávka na kávu a zákusek – drobné občerstvení, diskuse

18:00 – večerní prohlídka hornického skanzenu ve Stříbře
– prohlídka podzemních štol v doprovodu členů hornického spolku - nutné sportovní oblečení, teplá bunda, rukavice


Cca 20:00 – večeře, neformální posezení u dobrého vína v restauraci Scherwood

Páte k8. 4. 2016
10:00 - Muzeum města Stříbra - úpravy bývalého minoritského kláštera vstříc zdravotně znevýhodněným,

příklad dobré praxe
RNDr. Zbyněk Navrátil, ředitel muzea – exkurze

11:15 - Radnice města Stříbra , obřadní síň,
Prezence, drobné občerstvení pro účastníky

11:30– III.Přednáškový blok
Kompenzační a reedukační pomůcky aneb co to zase je?
Mgr. Lukáš Treml, Dis.

anotace: Ukázky hmatových map a plánů, vodicích linií a cedulky s hmatovými piktogramy a Braillovým písmem; Akustický orientační majáček, kompenzační pomůcky a hmatová grafika

Na hrady a zámky
Ing. Jan Kořínek, ředitel, Finanční gramotnost, o.p.s.

anotace: Kompletní řešení podpory propagování a otevírání památkových objektů v ČR občanům ČR a zahraničním turistům, včetně zdravotně handicapovaných, kombinací dvou silně ohrožených skupin formou mezigenerační spolupráce. Vytvoření ideálních týmů, které budou schopny fyzicky, vědomostně, jazykově a zkušenostmi poskytnout maximálně komfortní servis pro všechny návštěvníky památkových objektů. Kromě mezigenerační výměny zkušeností a energie mládí dojde k synergickému efektu prohloubení pozitivního vztahu obou skupin k památkovým objektům. V rámci poznávání a získání flexibility bude docházet k rotaci jednotlivých týmů mezi objekty památkové péče.

12:45 - přestávka na kávu a oběd pro účastníky 13:10 – Vyhlášení vítězů I. ročníku ceny Adolfa Heyduka pro památku nejvíce příznivou zdravotně znevýhodněným
Prezentace 2 oceněných památek
13:15 – Zahrada nevídaná a neslýchaná
Mgr. Petr Hudec, NPÚ, Metodické centrum pro vzdělávání v Telči, Metodické centrum pro zahradní kultury v Kroměříži

anotace: Národní památkový ústav realizuje již několik let v kroměřížských památ-kách UNESCO pozoruhodné edukační aktivity. Platformou pro tuto činnost se stala synergie dvou jeho projektů v oblasti interpretace památek zahradního umění. Jed-nak je to Národní centrum zahradní kultury, které se mimo jiné věnuje edukaci v zahradách a jednak projekt s celorepublikovou působností Vzdělávací role Národního památkového ústavu: edukace jako klíčový nástroj pro zkvalitnění péče o kulturní dědictví ČR realizovaný v letech 2012 - 2015. V Kroměříži bylo vytvořeno jedno z jeho pracovišť. Z bohaté edukační činnosti ve prospěch zdravotně znevýhodněných návštěvníků památek příspěvek seznamuje s programy pro nevidomé a neslyšící včetně vytvořené aplikace pro tablety s videonahrávkami ve znakovém jazyce.
13:45 – Sladovna otevřená všem MgA. Tereza Dobiášová, Sladovna Písek o.p.s.
anotace: Představení galerie umístěné v mimořádné historické budově, kde se umění nejen vystavuje, ale hlavně slouží ke hře: dětem, dospělým, lidem všem.

15:00 – Odborná exkurze zámek v Boru u Tachova – příklad dobré praxe Ing. Galina Marianna Kortanová, kastelánka Ukončení semináře v místní cukrárně či restauraci

Seminář je otevřený neziskovým organizacím i odborné veřejnosti

Přednášky lze navštívit i jednotlivě za účastnický poplatek 50 Kč/osobu.

Večeři ve čtvrtek si účastníci hradí sami.

Závazné přihlášky je třeba zaslat emailem do 4.4.2016 20:00 na adresu: hana.talli.hlubuckova@seznam.cz. Mediálním partnerem semináře je internetový portál PROPAMÁTKY


Datum: 16.03.2016

Ohlédnutí za seminářem Památky pro každého Písek 2015

Památky pro každého Písek 201 ohlédnutí za seminářem Ve dnech 28.-29.5.2015 uspořádala Památková komora České republiky ve spolupráci s městem Písek a Prácheňským muzeem v Písku odborný seminář Památky pro Každého Písek 2015, který byl zaměřen na zpřístupnění kulturního dědictví osobám zdravotně znevýhodněným a jejich specifickým potřebám v tomto směru. Seminář byl tématicky rozdělen na tři bloky: V první části semináře se prezentovaly projekty Národního památkového ústavu :Objevování kulturního dědictví pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami,ten přednesla Naďa Rezková Přibylová a Prezentaci a interpretace květné zahrady v Kroměříži osobám se zdravotním omezením přiblížil Petr Hudec. Neformální soukromý vzdělávací projekt Hugo na cestách přiblížila odborná lektorka projektu Hana Talli Hlubučková. Druhý blok byl zaměřen na stavební úpravy památek s ohledem na zdravotně znevýhodněné. Na zcela konkrétních příkladech dobré či špatné praxe, demonstrovali Ivan Dvořák, Jaroslav Jadlovský, Petr Jelínek a Bohumil Kubát možnosti projektantů, investorů a orgánů povolujících provádění těchto úprav. Velká diskuse se rozhořela na téma pomůcky pro zdravotně znevýhodněné, jejich financování,výše příspěvků pojišťoven, spolupráce s nadacemi atd. První přednáškový den doplnila komentovaná prohlídka města Písku a také návštěva památníku Adolfy Heyduka, během které prezident Památkové komory ČR Václav Liška, ředitel Prácheňského muzea v Písku Jiří Prášek a Hana Talli Hlubučková vyhlásili 1.ročník soutěže o cenu Adolfa Heyduka pro památku nejvíce přístupnou zdravotně znevýhodněným. Třetí přednáškový blok představil aktivity Jihočeského muzea v Českých Budějovicích .S projektem Archeologické muzejní kufříky účastníky seznámily a o problematice zpřístupňování sbírek návštěvníkům se specifickými potřebami hovořily Jitka Pešková a Lenka Zmeková. Samostatným tématem pak byla problematika badatelské přístupnosti archivů pro zdravotně znevýhodněné,kterou zpracoval neslyšící archivář Ondřej Bastl. Na jeho vystoupení navázala Gabriela Kocmichová, která rozvinula téma: Informace v mateřském jazyce a bezbariérovost prostředí pro sluchově postižené jako základ poznání . Seminář zakončila komentovaná prohlídka Písecké Sladovny. Výstupem ze semináře bude publikace příspěvků v časopise Via Lucis,č 2/2015 a také společné prohlášení, které bude rovněž publikováno v tomto časopise. Hana Talli Hlubučková Památková komora ČR -- 


Datum: 16.03.2016

Předchozí 1 2 


Anketa

Cena Adolfa Heyduka

Která památka je podle vás nejvíce přívětivá ke zdravotně znevýhodněným?
v kategoriích:

1) Kulturní památky UNESCO a památky ve správě NPÚ
2) Ostatní kulturní památky
3) Geologická lokalita nejvíce přátelskáke zdravotně znevýhodněným
4) Technické památky a malá muzea pečují o industriálí dědictví
Novinky

XIII.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku je tady

Srdečně zvu mladé výtvarníky a literáty ke 13. ročníku soutěže Vezmi žlutou barvičku ... propozice najdete zde: http://hugonacestach.info/reportaz/635/

06.03.2018

PLYŠOVÉ ŠTĚSTÍČKO NA ZÁMKU VE ŠLUKNOVĚ

Srdečně Vás zvu na velkou výstavu plyšových medvědů a medvídků ze sbírky Barunky Jaburkové na Šluknovský zámek. Hvězdou výstavy budu od 7.10.2017 kdy v 16:00 proběhne slavnostní...

16.07.2017

XII.ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku… na téma Děti a památky UNESCO v mé zemi

Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ve spolupráci s Českým rájem-globálním geoparkem UNESCO ,Ochranou Klokočských , z.s. a Památkovou komorou České republiky, ...

31.03.2017

Zobrazit vše

Medvědí pozvánky

Má vlast - cestami proměn na Vyšehradě

Mám rád lidi,kteří neskládají ruce do klína a mění své okolí k lepšímu. proto se setkáme v sobotu 19.5. na Vyšehradě, kde proběhne vyhlášení 10.ročníku soutěže Má vlast-...

11.05.2018

Tajemství zaniklých řemesel

Vážení přátelé historie, řemesel, dobrého jídla a pití. Dovolte, abych Vás jménem všech organizátorů a účinkujících pozval na už šestý ročník festivalu "Tajemství zaniklých...

01.03.2018

IV. seminář Památky pro každého Stříbro 2018

Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ® ve spolupráci s městem Stříbro, Památkovou komorou České republiky, Českým rájem- globálním geoparkem UNESCO a Neziskovkami...

25.02.2018

Zobrazit vše

HTML5 a CSS3 valid!FF chrome and IE compatible!